Κινητή Προσθετική - Επεξεργασία

Ivostar & Posteriores

Ivostar

Αποτελούνται από τρεις στοιβάδες και ταιριάζουν απόλυτα με τα οπίσθια δόντια Gnathostar posterior

Gnathostar

Αποτελούνται από δύο στοιβάδες, συνδυάζονται αρμονικά με τα πρόσθια δόντια Ivostar anterior