Εταιρική Ευθύνη

magnifying glass

Ο Ivoclar Vivadent AG βλέπει σοβαρά τη σχέση της εταιρείας με την κοινωνία. Εκτός από την επιδίωξη επίτευξης των εμπορικών στόχων, η εταιρεία τηρεί σταθερά τις οικολογικές, κοινωνικές και ηθικές της δεσμεύσεις, προς όφελος των πελατών, των συνεργατών, των εργαζομένων, των επενδυτών και του περιβάλλοντος.

Η βιωσιμότητα δεν αποτελεί απλά δήλωση μιας οικογενειακής επιχείρησης. Αποτελεί μάλλον έναν τρόπο να ζεις και να επιχειρείς, ο οποίος έχει ως κεντρική ιδέα τον σεβασμό προς τους ανθρώπους και προς το περιβάλλον, αλλά και προς τις αξίες και τους κανόνες. Αποτελεί το θεμέλιο επάνω στο οποίο στηρίζεται μια οικογενειακή επιχείρηση για να προοδεύσει.

Η Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) παρέχει τακτική ενημέρωση σχετικά με τα διάφορα προγράμματα βιωσιμότητας και τις πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από τον Ivoclar Vivadent.

Ο Εταιρικός Κώδικας Δεοντολογίας (CoBC) θέτει τους κανόνες, που θα πρέπει να διέπουν τις σχέσεις με τα άτομα, εντός και εκτός εταιρείας. Οι εργαζόμενοι του Ivoclar Vivadent δεσμεύονται να τηρούν τον παραπάνω κώδικα, ανεξάρτητα από τη θέση ή την ευθύνη τους εντός της εταιρείας. 

Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης του Ivoclar Vivadent διευθύνεται από ένα Συμβούλιο Συμμόρφωσης, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την προώθηση του προγράμματος, σε όλη την εταιρεία. Περιφερειακοί εκπρόσωποι συμμόρφωσης στις θυγατρικές είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του προγράμματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο Συμμόρφωσης.

Για περισσότερο λεπτομερή πληροφόρηση ή ερωτήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε: compliance@ivoclarvivadent.com